Menu
phrachann

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับบัตรชมภาพยนตร์ Movie Day#6

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับบัตรชมภาพยนตร์ Movie Day#6

Origin Family ขอเชิญลูกบ้านทุกท่านร่วมสนุกกิจกรรม Movie Day ครั้งที่6 ดูภาพยนตร์เรื่อง Justice League  ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. โรงภาพยนตร์สยาม ซีนีแพล็กซ์  โรงที่ 12 ศูนย์การค้าสยาม พารากอน (รถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม)

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตร สามารถรับบัตรได้ที่จุดลงทะเบียนหน้าโรงภาพยนตร์ Bangkok Airway Lounge ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

 

เอกสิทธิ์ จึงเจริญนรสุข

โต ฟูน้อย

ไกรศักดิ์ ฉัตรตะวัน

กชพร คะสุวรรณ

กมลรัตน์ อิ่มเอิบ

กฤตธรา-ชาญมงคลพาณิต

กฤศรดา บุญญากรธนโชค

กอบกิจ เติมผาติ

กัณณ์พร  ศัลย์พิเศษ

กันยาวีร์ วีรณัฐโชติกา

คงศักดิ์ เพียรพิทักษ์

จตุรงค์ พฤกษ์เจริญสุข

จรินทร์  อุอินทร์

จิราเจต จิรชยานันต์

จิราภรณ์ ศรีภิรมย์

จุฑามาศ คำแก้ว

ฉวีวรรณ จันทวงษ์

ชญาศักดิ์ มณีโชติปีติ

ชยจิต ดีกระจ่าง

ชยารัศมิ์ เซ็นทองหลาง

ชวลิต ศศิธรธาดา

ญานิกา ศิริสวัสดิ์

ฐาปณี จั่นเพชร์

ณรงค์ศักดิ์ พุ่มนิมิตร

ณัฐพล สังขะภักดี

ดวงแก้ว เจริญถาวร

ทวีรักษ์ นาคจันทร์

ทศพร บุณยกะลิน

ธเนศ  อุ่นมงคล

ธนกฤต ถาวรรัฐ

ธนัช เลิศประกิจศิลป์

ธนาวุฒิ คุณวรเวทย์

ธนิต สีภา

ธัญรัตน์ วงศ์ปัญจ

ธีรวิทย์ ศตสุรตานนท์

ธีระ บุตรน้ำเพชร

ศศิประภา สุยะยศ

นพดล ศักดิ์สมานชัย

นพพล มั่นคง

นรี พฤฒิคามภีร์

นรุตม์ อังศิริ

นล สุวรรณพรินทร์

ปรเมศวร์ เอี่ยมอุไร

โสฬส สกุลธัญญลักษณ์

จตุรงค์ วงศ์สุนทร

นิรมล ทนงศักดิ์มนตรี

นิศากร พันละดี

บรรพต กันทะวาด

บุตรโต  นามบุญเรือง

ปฏิมา ธรรมชุตินันท์

ปรีชา ธนเพิ่มพูล

ปิติวัฒน์ แก้วโรจน์

พงศ์อนันต์ รัตติธรรม

พธูอาภา จรัญวัฒนากิจ

พัชรวัฒน์ ธรรมเจริญมาศ

พาโชค แก้วปัญญาฟู

พิศมัย ถาวรวงษ์

พิสิฐ วิเศษวงษา

พีระพล ลิ้มรัตนกุลชัย

พุธิตา ขจรรุ่งศิลป์

ภัคจิรา ชาวสวน

ภาคภูมิ วินยางค์กูล

ภาสกร กรัยประยูรวงศ์

ภูมิ แก้วขาว

มณฑวรรณ บุตรศักดิ์ศรี

มนตรี วิชิตธนาคม

มยุรี ศรีกุลวงศ์

มานิษา แรงผลสัมฤทธิ์

ลลิตา บุญเลิศกุล

วรัทยา ชนะพันธุ์

วัชราภรณ์ ศรีสมรโสภา

วันชนะ แก้ววิรุฬ

วิชชา ชรินประทีป

วิมลพร ปาปะเถ

วิมลศิริ สันติวิภานนท์

วีณา ทองรอด

วีรวรรณ สายซอ

ศศิธร คนงาม

ศุภพงศ์ พรชัยสำเร็จผล

สันติ เชาวนวิหานนท์

สันติสุข อำพันธ์

สายทิพย์ สุขมากสิน

สิทธิชัย เสรีพัฒนะพล

สุนันท์ ลำไพบูลย์สุข

สุนันทา ลีลาพัฒนา

สุพจน์ ไพบูลย์พุฒิพงศ์

สุภัสสร สุจิตตกุล

สุภาพร ภูษาธร

สุรชัย บุญชำนาญ

สุรชาติ นิ่มนวล

หิรัญ ปัญญวรรณศิริ

อัครวัชร ปิยะพัฒนา

อัญชลียา อินพรหม

เมธัส วงศ์ศรีสุนทร

จรรยาภรณ์ รสโหมด

ณัฐธิดา นิศารัตน์

ดวงฤดี แจ่มดวง

ธีรพล ซอลีฮี

นิกร เมฆฉาย

มานิดา นุ้ยเล็ก

ยศวัต พิมุขมนัสกิจ

ราชันย์ รัตนรณภัทร์

วรรณิศา กำเหนิดเพชร

วันเพ็ญ มนตราประสิทธิ์

วันทนา สุรชีวิน

สโรชา ภูริวุฒิโภคิน

สุพจณี วานิชสุขสมบัติ

สุรพจน์ เกตุคง

อภิสิทธิ์ จินะมุสิก

 

เงื่อนไขการรับสิทธ์ดูภาพยนตร์ฟรี

  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกบ้านในเครือออริจิ้นเท่านั้น
  2. จำกัด 1 ยูนิต / 1 สิทธิ์ (จำนวน 2 ที่นั่ง) ไม่สามารถซื้อหรือเพิ่มที่นั่งได้
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  4. สิทธิพิเศษดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  5. สำหรับลูกบ้านในเครือออริจิ้นที่ซื้อโครงการก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2560
  6. ลูกบ้านที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ กรณีต้องการโอนสิทธิ์ต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสิทธิ์ พร้อมระบุเหตุผลและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องยื่น ณ จุดลงทะเบียน
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์หรือการทุจริตใดๆ
  8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งชมภาพยนตร์
  9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด

หมายเหตุ หากท่านใดไม่สะดวกร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งที่เบอร์ 098-562-5000

 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email