Menu
phrachann

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับบัตรชมภาพยนตร์ Movie Day ครั้งที่ 8

Origin Family Movie Day #8

ผู้โชคดีได้รับบัตรชมภาพยนตร์ Jurassic World รอบพิเศษ!!

 

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. โรงภาพยนตร์ Mega Cineplex สาขา Mega Bangna โรงที่ 3  ศูนย์การค้า Mega Bangna ผู้โชคดีได้รับบัตรชมภาพยนตร์ท่านละ 2 ใบ พร้อมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม 1 ชุด / 2 ที่นั่ง

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ สามารถรับบัตรได้ที่จุดลงทะเบียนหน้าโรงภาพยนตร์ Mega Cineplex ตั้งแต่เวลา 12.00 น.-13.30น. (เท่านั้น)

รายชื่อผู้โชคดีมีดังนี้

เกตน์นิภา ปะทิเก

เกื้อกูล วงศ์ภัทรกุล

เจตนา ธนาสุทธิเสรี

เจนจิรา ระหา

เจษฎา เผ่นโผน

เชวงศักดิ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

เบญจลักษณ์ เบญจพลางกูร

เมลิสสา เลขวิสุทธิ์

เยาวพา สัตตะรุจาวงษ์

เศรษฐชัย ยาวงษ์

เสาวคนธ์ คำพุก

เอกชัย ครองยุติ

แสวง อั้งเจริญวรกุล

โชติมา จันทนานุวัฒน์

โดมระวี วงศ์ดี

โสพิณ อนุตรวัฒนกุล

ไตรสิทธิ์ โชคธนากาญจน์

กรณ์ฐณัศวร์ วัฒนสฤษต์

กรรณิการ์  มาตรวังแสง

กฤศรดา บุญญากรธนโชค

ก้องภัค สุทธา

กันยรัชต์ ธรารัตน์เสถียร

กาญจนา เคร่งธรรมคุณ

กานต์สิรี ชุตินันท์วโรดม

กุศล อนุชิตไพลิน

ขวัญชัย ทองไสยพร

ขวัญนภา อมยิ้ม

จรัสพร ปฏิเวธังกูร

จิตติโชติ ลิขิตชำนาญ

จิตติมา มานะไชยรักษ์

จินตนา วงศ์สุวรรณ

จุฑาทิพย์ ทิพสุดาวัลย์

จุนวิษณุ์ภพ วงศ์ปัญจ

ชนันภรณ์ ลีกำเนิดไทย

ชนิดาภา จริตงาม

ชมพูนุท เอี่ยมรังสีวงศ์

ชยันต์ โกมลภมร

ชวนาท นุตเดชานันท์

ณรงค์ โชคจันทร์ชนก

ณรงค์ศักดิ์ พุ่มนิมิตร

ณัฐกานต์ มณีเนตร

ณัฐพงศ์ ธนาสุวรรณ

ณัฐวุฒิ ธีระรังสิกุล

ณัฐสิรี หอมฟุ้ง

ถนัดกิจ มั่นคงหัตร์

ถิรดา ทองพูล

ทิวา กองจันทร์

ธนัญญา สุขสิน

ธนัญธร ศรีคุณากร

ธนากาญจน์ สุขเฉลิมชัย

ธนิต สีภา

ธวัลรัตน์ แหลมสุวรรณชื่น

ธีรธร รักวิจิตรกุล

ธีรพร บุญรัตน์

ธีระพันธ์ กลิ่นหอม

นพพล  มั่นคง

นพรัตน์ เลิศศิริอังกูร

นรวีย์ ศิริโชติภากรณ์

นันทโชติ ชัยชิต

นันทพร นิติผลสิริ

นาถฤดี  ช่วยบุญนำ

บรรพต กันทะวาด

บุษรินทร์ ประชากูล

ปณิดา ฉัตรพิสิฐไชยกุล

ปรางชนก ทรงบุญเขตกุล

ปริญญา หงส์เลิศลักษณ์

ปริมนภัส อุชชิน

ปวีณา วิจตรเจริญเมือง

ปิ่นปินัทธ์ คุณขุนฑต

ปิยภรณ์ สุขประเสริฐชัย

พนมพร สุวรรณปัฏนะ

พรชัย  อุปพงษ์

พะเยาว์ ชาติกานนท์

พัณณ์พิกา เอนกสัมพันธ์

พิเชษฐ อุไรพันธุ์

พิกุล พีเรซ

พิศมัย ถาวรวงษ์

พิสุทธิ์ เกิดด่วน

พีระโรจน์ สิทธิกรโรจน์

พีระตะ พิมพ์บึง

พีระพันธ์ รัตนะภัณฑ์ทอง

ภัทรพร ศรีไพบูลย์

ยงเกียรติ เสวนจีรมิตต์

รพีพร จำเนียรสุข

รัฐนันท์ วริยานันทกุล

รัตนากร ศรีคำแซง

รุ่งทิพย์ เลขวัต

รุ่งธิวา สันป่าแก้ว

รุ่งนภา กันยะ

ลดาวัลย์ พงษ์พันธ์

ลัดดาวรรณ ลอวิภา

ลีลานุช แก้วหล้า

วงศกร หอมกระจาย

วนิดา ชัยลิ้มวุฒิชัย

วรเดช ตั้งศรีเกียรติกุล

วรพจน์ จิรกันยาศักดิ์

วรศักดิ์ เตรียมตระการผล

วรากร บุญกนกวงศ์

วรางคณา เจริญไพบูลย์

วราภรณ์ แสงนวล

วัลลภ สุวรรณษร

ว่าที่ ร.ต.กำพล อินทรักษา

วิไล ทรัพย์กรานนท์

วิไลรัตน์ พรสุขสวัสดิ์

วิรัตน์สุดา ยังมี

วุฒิชัย คุ้มครอง

ศิริรัตน์ เชาว์เมธีวุฒิ

ศิริรัตน์ เดชศิริ

ศิริวิไล ทัศนวิภาส

ศิริศักดิ์ รุ่งอรุณอโนทัย

ศุภวรรณ สุเฌอ

สรชาติ ใจคิด

สรายุทธ รอดสัมฤทธิ์

สินาภรณ์ สุธีนิตธิ์

สุขสัณฑ์ แกล้วกล้า

สุขุมา วิชกูล

สุคนธ์ทิพย์ ใจกองแก้ว

สุจิตรา สันตินันตรักษ์

สุนันท์ ลำไพบูลย์สุข

สุริยา   วรรณพงศ์

สุรีย์รักษ์ ยะฝั้น

หิรัญ ปัญญวรรณศิริ

อมลรุจี ใจแก้ว

อรจิรา เสถียรธนกิจ

อรอนงค์ อินทรภิรมย์

อรุณวดี  วิเชียรโรจน์

อัญรินทร์ ไชยสิริวิชญ์

อำไพ ทวีทรัพย์นวกุล

อิฐสินี อัครศิรนิธิโชติ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ชมภาพยนตร์

  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกบ้านในเครือออริจิ้นเท่านั้น
  2. จำกัด 1 ยูนิต / 1 สิทธิ์ (จำนวน 2 ที่นั่ง) ไม่สามารถซื้อหรือเพิ่มที่นั่งได้
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  4. สิทธิพิเศษดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  5. ลูกบ้านที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ กรณีต้องการโอนสิทธิ์ต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสิทธิ์ พร้อมระบุเหตุผลและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องยื่น ณ จุดลงทะเบียน
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์หรือการทุจริตใดๆ
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งชมภาพยนตร์
  8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email