Menu

ความคืบหน้าโครงการ
Knightsbridge Sukhumvit Thepharak

คอนโดเทพารักษ์คอนโดเทพารักษ์
คอนโดเทพารักษ์คอนโดเทพารักษ์
คอนโดเทพารักษ์คอนโดเทพารักษ์
คอนโดเทพารักษ์คอนโดเทพารักษ์
คอนโดเทพารักษ์คอนโดเทพารักษ์
คอนโดเทพารักษ์คอนโดเทพารักษ์

Knightsbridge Sukhumvit Thepharak

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%