Origin New Employee
ร่วมงานกับออริจิ้น
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กำลังมองหาสมาชิกใหม่ เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา ท่านใดอยากเติบโตไปพร้อมกันกับเรา หากสนใจ สามารถส่ง Resume มาได้ที่ Recruit@origin.co.th
Origin New Employee_16
ร่วมงานกับออริจิ้น
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กำลังมองหาสมาชิกใหม่ เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา ท่านใดอยากเติบโตไปพร้อมกันกับเรา หากสนใจ สามารถส่ง Resume มาได้ที่ Recruit@origin.co.th
Origin New Employee_12
ร่วมงานกับออริจิ้น
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กำลังมองหาสมาชิกใหม่ เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา ท่านใดอยากเติบโตไปพร้อมกันกับเรา หากสนใจ สามารถส่ง Resume มาได้ที่ Recruit@origin.co.th
Origin New Employee_10
ร่วมงานกับออริจิ้น
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กำลังมองหาสมาชิกใหม่ เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา ท่านใดอยากเติบโตไปพร้อมกันกับเรา หากสนใจ สามารถส่ง Resume มาได้ที่ Recruit@origin.co.th
Origin New Employee_8
ร่วมงานกับออริจิ้น
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กำลังมองหาสมาชิกใหม่ เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา ท่านใดอยากเติบโตไปพร้อมกันกับเรา หากสนใจ สามารถส่ง Resume มาได้ที่ Recruit@origin.co.th

Origin office Tour

วันนี้เราจะพาทัวร์ Origin Head Office นะคะ..  ไปติดตามชมกันได้เล้ย!!..ว่าออฟฟิศของเราน่าทำงานขนาดไหน!!! 

Play Video

สวัสดิการของบริษัท

ซิมโทรศัพท์

ทุนการศึกษาปริญญาโท

ค่าทันตกรรม

ชุดยูนิฟอร์ม

ประกันภัยกลุ่มและประกันสุขภาพ

Company Trip

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เลี้ยงสังสรรค์ประจำไตรมาส

ส่วนลดพนักงานสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์กับบริษัท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• รับผิดชอบเรื่องการออกแบบภายใน ของโครงการที่รับผิดชอบ
• ประสานงานกับผู้ออกแบบตกแต่งภายใน ผู้รับเหมา และ Suppliers
• ให้คำแนะนำ และสนับสนุนข้อมูลกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:

• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ ความชำนาญด้านการอ่านแบบ ออกแบบ และจัดทำ Presentation
• แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความสามารถในการประสานงาน
• สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี เช่น Sketch-up, AutoCad, Bim, Photoshop, Illustrator

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• วางแผนและดำเนินการพัฒนาศักยภาพของพนักงานตาม Training Year Plan
• ดำเนินการร่วมกับฝ่ายไอทีในการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
• วางแผนและดำเนินการโครงการ Knowledge Management & Knowledge Sharing
• วางแผนและดำเนินการโครงการ Successor and Talent management

คุณสมบัติ:

• มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถหาเครื่องมือมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
• มีความรับผิดชอบ
• คิดบวก ชอบความท้าทาย
• มีประสบการณ์ในด้าน HRD อย่างน้อย 5 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• วิเคราะห์ที่ดินเพื่อพัฒนาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจ
• ศึกษาศักยภาพของที่ดิน, วิเคราะห์ทำเลที่ตั้งในแง่ของผังเมือง กฏหมายการก่อสร้างอาคารเบื้องต้นเพื่อสรุปความเป็นไปได้ในการซื้อที่ดิน
• วิเคราะห์คู่แข่ง ตลาด และรูปแบบของโครงการ
• Support ข้อมูลต่างๆให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานจนโครงการดำเนินการพัฒนา
• ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ
• อายุ 23 ปี ขึ้นไป
• ประสบการณ์การทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ 1-5 ปี
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
• มีทักษะการนำเสนอ และการเจรจาต่อรอง
• มีความเป็นผู้นำ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• ผลักดันยอดขายและยอดโอน ของโครงการที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
• รับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับงานขายและโอนให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
• วิเคราะห์ข้อมูล สภาพการแข่งขันในตลาดที่ตนเองได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนของลูกค้า และคู่แข่งขัน
• ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขาย ยอดโอน
• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าใน portfolio ที่ตนเองดูแล

หน้าที่หลัก:
1. ต้อนรับลูกค้า ให้เป็นไปตาม Sales process / ปิดการขาย/ จัดเตรียมเอกสารจองและสัญญาต่างๆ ของลูกค้า / ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนลูกค้าได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย
2. ตรวจสอบสัญญาลูกค้า / สรุปรายการของแถมและรายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
3. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า จัดเก็บข้อมูลลูกค้า (questionnaire) และบริหารพอร์ทลูกค้าที่ได้รับผิดชอบ
4. สำรวจและวิเคราะห์คู่แข่งหลัก และคู่แข่งรอง ของโครงการที่รับผิดชอบ
5. ดูแลโครงการให้มีความพร้อมในการรับรองลูกค้า สำนักงานขาย และห้องตัวอย่าง
6. รายงานยอดประจำโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
7. สร้างยอดขาย ยอดโอนอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตาม KPI ที่ตนเองได้รับ
8. ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ:

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขาย บริการ และหากมีประสบการณ์งานขายด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• มีวันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• ผลักดันยอดขายและยอดโอน ของโครงการที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
• รับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับงานขายและโอนให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
• วิเคราะห์ข้อมูล สภาพการแข่งขันในตลาดที่ตนเองได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนของลูกค้า และคู่แข่งขัน
• ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขาย ยอดโอน
• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าใน portfolio ที่ตนเองดูแล

หน้าที่หลัก:
1. ต้อนรับลูกค้า ให้เป็นไปตาม Sales process / ปิดการขาย/ จัดเตรียมเอกสารจองและสัญญาต่างๆ ของลูกค้า / ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนลูกค้าได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย
2. ตรวจสอบสัญญาลูกค้า / สรุปรายการของแถมและรายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
3. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า จัดเก็บข้อมูลลูกค้า (questionnaire) และบริหารพอร์ทลูกค้าที่ได้รับผิดชอบ
4. สำรวจและวิเคราะห์คู่แข่งหลัก และคู่แข่งรอง ของโครงการที่รับผิดชอบ
5. ดูแลโครงการให้มีความพร้อมในการรับรองลูกค้า สำนักงานขาย และห้องตัวอย่าง
6. รายงานยอดประจำโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
7. สร้างยอดขาย ยอดโอนอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตาม KPI ที่ตนเองได้รับ
8. ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ:

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขาย บริการ และหากมีประสบการณ์งานขายด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• มีวันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• รับผิดชอบเรื่องการออกแบบภายใน ของโครงการที่รับผิดชอบ
• ประสานงานกับผู้ออกแบบตกแต่งภายใน ผู้รับเหมา และ Suppliers
• ให้คำแนะนำ และสนับสนุนข้อมูลกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:

• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ ความชำนาญด้านการอ่านแบบ ออกแบบ และจัดทำ Presentation
• แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความสามารถในการประสานงาน
• สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี เช่น Sketch-up, AutoCad, Bim, Photoshop, Illustrator

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• วางแผนและดำเนินการพัฒนาศักยภาพของพนักงานตาม Training Year Plan
• ดำเนินการร่วมกับฝ่ายไอทีในการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
• วางแผนและดำเนินการโครงการ Knowledge Management & Knowledge Sharing
• วางแผนและดำเนินการโครงการ Successor and Talent management

คุณสมบัติ:

• มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถหาเครื่องมือมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
• มีความรับผิดชอบ
• คิดบวก ชอบความท้าทาย
• มีประสบการณ์ในด้าน HRD อย่างน้อย 5 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• วิเคราะห์ที่ดินเพื่อพัฒนาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจ
• ศึกษาศักยภาพของที่ดิน, วิเคราะห์ทำเลที่ตั้งในแง่ของผังเมือง กฏหมายการก่อสร้างอาคารเบื้องต้นเพื่อสรุปความเป็นไปได้ในการซื้อที่ดิน
• วิเคราะห์คู่แข่ง ตลาด และรูปแบบของโครงการ
• Support ข้อมูลต่างๆให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานจนโครงการดำเนินการพัฒนา
• ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ
• อายุ 23 ปี ขึ้นไป
• ประสบการณ์การทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ 1-5 ปี
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
• มีทักษะการนำเสนอ และการเจรจาต่อรอง
• มีความเป็นผู้นำ

เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• ผลักดันยอดขายและยอดโอน ของโครงการที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
• รับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับงานขายและโอนให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
• วิเคราะห์ข้อมูล สภาพการแข่งขันในตลาดที่ตนเองได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนของลูกค้า และคู่แข่งขัน
• ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขาย ยอดโอน
• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าใน portfolio ที่ตนเองดูแล

*สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้*

หน้าที่หลัก:

1. ต้อนรับลูกค้า ให้เป็นไปตาม Sales process / ปิดการขาย/ จัดเตรียมเอกสารจองและสัญญาต่างๆ ของลูกค้า / ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนลูกค้าได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย
2. ตรวจสอบสัญญาลูกค้า / สรุปรายการของแถมและรายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
3. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า จัดเก็บข้อมูลลูกค้า (questionnaire) และบริหารพอร์ทลูกค้าที่ได้รับผิดชอบ
4. สำรวจและวิเคราะห์คู่แข่งหลัก และคู่แข่งรอง ของโครงการที่รับผิดชอบ
5. ดูแลโครงการให้มีความพร้อมในการรับรองลูกค้า สำนักงานขาย และห้องตัวอย่าง
6. รายงานยอดประจำโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
7. สร้างยอดขาย ยอดโอนอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตาม KPI ที่ตนเองได้รับ
8. ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ:
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
• เพศชาย-หญิง, อายุ 23-35 ปี
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขาย บริการ และหากมีประสบการณ์งานขายด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีวันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน)
• หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในระดับที่สามารถสื่อสารได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• จัดทำบัญชี และทำเอกสารบัญชี สามารถปิดงบการเงินได้
• จัดทำ และตรวจสอบรายงานนำส่งภาษี (ภงด. 3, 53)
• ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
• ตรวจสอบการบริหารสัญญาที่เกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุด
• ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อเข้าตรวจสอบบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด
• สนันสนุนข้อมูลที่ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการนิติบุคคล ต้องการ
• ตรวจสอบรายงานข้อมูลเจ้าหนี้ ลูกหนี้คงเหลือ
• ตรวจสอบการจัดทำรายงานกระทบยอด เงินฝากธนาคาร

คุณสมบัติ:

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาการการเงิน ,การบัญชี
• เพศชาย-หญิง, อายุ 30-35 ปี
• ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ : ถ้าเคยผ่านงานด้าน การบริหารเงินบัญชี จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• วางแผนกลยุทธ์ และจัดกิจกรรมทางการตลาดระดับโครงการ ไม่ว่าจะเป็นสื่อที่ใช้ งบประมาณ พร้อมทั้งวิเคราะห์ ตรวจสอบ และสรุปแผนการต่างๆ ให้สามารถต่อยอดทางความคิด และสามารถพัฒนาปรับใช้ได้ต่อๆไป (PDCA)
• สำรวจตลาดและวิเคราะห์ สภาพการแข่งขันของตลาดในพื้นที่ที่ดูแล และสามารถสรุปข้อมูลให้ผู้บังคัฐบัญชาทราบได้
• วิเคราะห์ข้อมูลการขาย การตลาด และลูกค้า เข้าใจใน Customer Profile / Customer Insight ของโครงการตัวเองได้ อย่างชัดเจน
• เป็นผู้ใช้แบรนด์ และ Corporate Identity ของบริษัทได้อย่างถูกต้อง
• ส่งเสริมทีมงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทีมงานให้ก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
• ร่วมกับทีม BD ในการพัฒนาที่ดิน ให้ออกเป็น product ได้

คุณสมบัติ:

• เพศ ชายหรือหญิง
• อายุไม่เกิน 38 ปี
• วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์, การโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี ด้านการตลาดในบริษัทอสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็น:

• สามารถทำงานในสภาวะกดดัน และเร่งด่วนได้
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• กระตือรือร้น
• มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ
• มีความรับผิดชอบสูง
• สามารถขับรถได้
• มีรถส่วนตัวจะพิจารณาพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• วางแผนกลยุทธ์ และจัดกิจกรรมทางการตลาดระดับโครงการ ไม่ว่าจะเป็นสื่อที่ใช้ งบประมาณ พร้อมทั้งวิเคราะห์ ตรวจสอบ และสรุปแผนการต่างๆ ให้สามารถต่อยอดทางความคิด และสามารถพัฒนาปรับใช้ได้ต่อๆไป (PDCA)
• สำรวจตลาดและวิเคราะห์ สภาพการแข่งขันของตลาดในพื้นที่ที่ดูแล และสามารถสรุปข้อมูลให้ผู้บังคัฐบัญชาทราบได้
• วิเคราะห์ข้อมูลการขาย การตลาด และลูกค้า เข้าใจใน Customer Profile / Customer Insight ของโครงการตัวเองได้ อย่างชัดเจน
• เป็นผู้ใช้แบรนด์ และ Corporate Identity ของบริษัทได้อย่างถูกต้อง
• ส่งเสริมทีมงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทีมงานให้ก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
• ร่วมกับทีม BD ในการพัฒนาที่ดิน ให้ออกเป็น product ได้

คุณสมบัติ:

• เพศ ชายหรือหญิง
• อายุไม่เกิน 38 ปี
• วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์, การโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี ด้านการตลาดต่างชาติในบริษัทอสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็น:

• สามารถทำงานในสภาวะกดดัน และเร่งด่วนได้
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• กระตือรือร้น
• มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ
• มีความรับผิดชอบสูง
• สามารถขับรถได้
• และมีรถส่วนตัวจะพิจารณาพิเศษ
• มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• ผลักดันยอดขายและยอดโอน ของโครงการที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
• รับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับงานขายและโอนให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
• วิเคราะห์ข้อมูล สภาพการแข่งขันในตลาดที่ตนเองได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนของลูกค้า และคู่แข่งขัน
• ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขาย ยอดโอน
• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าใน portfolio ที่ตนเองดูแล

หน้าที่หลัก:
1. ต้อนรับลูกค้า ให้เป็นไปตาม Sales process / ปิดการขาย/ จัดเตรียมเอกสารจองและสัญญาต่างๆ ของลูกค้า / ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนลูกค้าได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย
2. ตรวจสอบสัญญาลูกค้า / สรุปรายการของแถมและรายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
3. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า จัดเก็บข้อมูลลูกค้า (questionnaire) และบริหารพอร์ทลูกค้าที่ได้รับผิดชอบ
4. สำรวจและวิเคราะห์คู่แข่งหลัก และคู่แข่งรอง ของโครงการที่รับผิดชอบ
5. ดูแลโครงการให้มีความพร้อมในการรับรองลูกค้า สำนักงานขาย และห้องตัวอย่าง
6. รายงานยอดประจำโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
7. สร้างยอดขาย ยอดโอนอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตาม KPI ที่ตนเองได้รับ
8. ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ:

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
• เพศชาย-หญิง, อายุ 23-35 ปี
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขาย บริการ และหากมีประสบการณ์งานขายด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีวันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน)
• หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในระดับที่สามารถสื่อสารได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• รับผิดชอบงานด้านการตรวจแบบ มีความเข้าใจแบบและและสามารถ combine อ่านแบบงานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน โครงสร้าง งานระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันได้ และมีประสบการณ์ความรู้เรื่อง detail การก่อสร้างเบื้องต้น
• เขียนแบบได้ กรณีที่ต้องการนำเสนอแนวทางแก้ไขงาน และทำแบบมาตรฐาน
• ตรวจคุณภาพการก่อสร้างที่ไซต์งาน และทำรายงานผลการตรวจงานและข้อเสนอแนะได้
• ศึกษาเรื่องวัสดุก่อสร้าง เทคนิคการทำงานก่อสร้าง และนวัตกรรมเกี่ยวกับงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติ:

• มีประสบการณ์ในการเขียนแบบและอ่านแบบก่อสร้าง หากประสบการณ์ในส่วน Developer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานด้วยตัวเองและทำงานเป็นทีมได้
• วุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
• ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปีขึ้นไป
• ใช้ AutoCAD ได้ดี หากใช้ Sketch Up หรือ BIM ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ใช้ Microsoft Office ได้แก่ word, excel, power point ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• วางแผนจัดทำข้อมูลเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
• ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลและแนวทางในการออกแบบงาน
• ควบคุมงานภูมิสถาปัตย์, ตรวจสอบและให้คำแนะนำกับผู้รับเหมางานภูมิสถาปัตย์
• ติดตามการออกแบบงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์
• ให้คำแนะนำ และสนับสนุนข้อมูลด้านภูมิสถาปัตยกรรมกับฝ่ายต่างๆ
• ตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิสถาปัตย์เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์

คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภูมิสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• หากมีประสบการณ์ทำงานด้านภูมิสถาปนิกในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
• ชอบการเรียนรู้ ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ เช่น AUTOCAD, 3DS
• สามารถเดินทางไปตรวจสอบงานภูมิสถาปัตย์ที่โครงการจริงได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• ให้คำแนะนำ ควบคุมดูแล และติดตามผลดำเนินงานของโครงการ ให้เป็นไปตามงานที่กำหนดขึ้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบร่วมกัน

ลักษณะงาน:

• วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ
• ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในใต้โครงการ
• บริหารคุณภาพงานก่อสร้างและสภาพแวดล้อมโครงการ เพื่อพร้อมส่งต่องานดูแลส่วนกลางและซ่อมห้องชุด
• กำกับการใช้งบประมาณดำเนินการในภาพรวม เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับซัพพลายเออร์หลักต่างๆ เป็นต้น

คุณสมบัติ:

• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขา โยธา ก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
• มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
• มีทักษะในการบริหารทีมงาน แผนงาน และการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
• สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ ที่เกี่ยวข้องในงาน และ MS. Office ได้เป็นอย่างดี​

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบก่อสร้างและข้อกำหนดวัสดุเพื่อการประมาณราคางานโยธา
• กำหนดแบบฟอร์มของตารางรายการประมาณราคา
• จัดทำรายการประมาณราคาแนะนำงานก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดวัสดุ
• ตรวจสอบการจัดทำรายการประมาณราคาแนะนำงานก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดวัสดุ
• สรุปผลการจัดทำรายการประมาณราคาแนะนำงานก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดวัสดุ
• สำรวจปริมาณงานก่อสร้างและจัดทำรายงานผลการสำรวจปริมาณงานก่อสร้าง

คุณสมบัติ:

• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา เท่านั้น
• เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ​

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• พรีเซ้นการขายโครงการให้เอเจ้นท์ที่สนใจมาขายได้ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการขายกับเอเจ้นท์
• เป็นตัวกลางประสานงานกับเอเจ้นท์ในการตามเอกสาร และติดตามงานให้หน่วยงานภายใน รวมถึงอธิบายการทำงานให้เอเจ้นท์ได้ ดูแลในเรื่องการตามเอกสาร ใบแจ้งหนี้ และการจ่ายเงินให้เอเจ้นท์ตรงตามเวลา
• ทำรีพอร์ทการขายของเอเจ้นท์ที่ได้รับมอบหมายได้ และคอยติดตามข่าวสาร แจ้งข่าวให้เอเจ้นท์ทราบเป็นระยะเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว
• ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการขาย Survey โครงการคู่แข่ง และให้ข้อมูลอัพเดทกับเอเจ้นท์และโครงการที่เราดูแล
• ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

• เพศ หญิง
• อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
• ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย …มีหรือไม่มีก็ได้

คุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็น:

• ทักษะด้านการสื่อสาร ได้ทั้งไทย จีน (และอังกฤษ)
• มีความสามารถในการประสานงาน ละเอียดรอบคอบ
• มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
• เดินทางไปต่างประเทศได้
• ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• บริหารจัดการตารางนัดหมาย / การประชุม
• ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
• จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
• จัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
• อัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรให้ผู้บริหารทราบ
• ติดตามงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
• ปฎิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:

• เพศหญิง อายุ 26 – 32 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาเลขานุการ , สาขาศิลปศาสตร์ , สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานเป็นเลขานุการกรรมการผู้จัดการ 3 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์การจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ (DC)
• มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการสืบค้นข้อมูลเป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
• มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ
• สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• ผลักดันยอดขายและยอดโอน ของโครงการที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
• รับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับงานขายและโอนให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
• วิเคราะห์ข้อมูล สภาพการแข่งขันในตลาดที่ตนเองได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนของลูกค้า และคู่แข่งขัน
• ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขาย ยอดโอน
• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าใน portfolio ที่ตนเองดูแล

หน้าที่หลัก:
1. ต้อนรับลูกค้า ให้เป็นไปตาม Sales process / ปิดการขาย/ จัดเตรียมเอกสารจองและสัญญาต่างๆ ของลูกค้า / ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนลูกค้าได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย
2. ตรวจสอบสัญญาลูกค้า / สรุปรายการของแถมและรายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
3. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า จัดเก็บข้อมูลลูกค้า (questionnaire) และบริหารพอร์ทลูกค้าที่ได้รับผิดชอบ
4. สำรวจและวิเคราะห์คู่แข่งหลัก และคู่แข่งรอง ของโครงการที่รับผิดชอบ
5. ดูแลโครงการให้มีความพร้อมในการรับรองลูกค้า สำนักงานขาย และห้องตัวอย่าง
6. รายงานยอดประจำโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
7. สร้างยอดขาย ยอดโอนอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตาม KPI ที่ตนเองได้รับ
8. ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ:

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขาย บริการ และหากมีประสบการณ์งานขายด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• มีวันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน)

ร่วมงานกับบริษัทในเครือ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Responsibilities

 •  Research technical solutions, perform feasibility studies, and do quick prototyping 
 • Build reusable, testable, and efficient NodeJS code together with unit tests
 • Optimize code for the lowest latency, the highest availability, the highest performance and the best security
 •  Translate technical requirements into high quality code under challenged time constraint with ease of maintenance in mind
 •  Continuously improve coding practice to maximize testability, readability and maintainability

Qualifications:

 • 2+ years NodeJS experience, or ○ excellent academic result or previous job performance
 • Bachelor degree in computer engineering or computer science
 •  Technology focused, self-motivated, detail-oriented, proactive in problem solving, and self-improvement
 • Positive attitude and ability to work with both non-technical and technical team members
 • Solid understanding in algorithms, data structures, and asynchronous programming 
 • Proficient in NodeJS and commonly used NodeJS libraries such as Express, Apollo Server, Moment, Sharp, Winston, or proven ability to learn on the job 
 • Proficient in popular data stores such as MariaDB, MongoDB, Redis, ElasticSearch, or proven ability to learn on the job 
 • Experience in common development tools such as Babel, NPM/Yarn, or proven ability to learn on the job
 • Experience in testing tools such as Mocha, Chai, Sinon or proven ability to learn on the job 
 • Experience in design patterns, unit testing, and test-driven development approach 
 • Exposure to Agile practice, continuous integration/delivery, and collaboration tools such as GitHub, Jenkins

Responsibilities

 • Research technical solutions, perform feasibility studies, and do quick prototyping
 • Responsible for both iOS and Android development, coaching/reviewing each other’s code, sharing knowledge, and raise the bar of the entire team
 • Recruit and lead mobile development team, run sprint planning, and mentor/develop team members
 • Balance between native iOS/Android code and shared React Native code to maximize maintainability while not degrading performance and user experience
 • Build reusable iOS/Android components together with unit tests
 • Optimize code for maximum performance across various devices
 • Translate designs and wireframes into high quality code under challenged time constraint with ease of maintenance in mind
 • Continuously improve coding practice to maximize testability, readability and maintainability
 • Monitor live apps and continuously improve both the performance and experience level

Qualifications:

 • 5+ years iOS/Android mobile development experience
 • 2+ years managing and developing people, and leading sized teams of engineers
 • Proven leadership and strong interpersonal skills with an ability to clearly communicate technical details effectively across the organization
 • Bachelor degree in computer engineering or computer science
 • High performance and standards as demonstrated by academic or previous job experience 
 • Technology focused, self-motivated, detail-oriented, proactive in problem solving, and self-improvement
 • Deep understanding in Objective-C/Swift, Java/Koltin as well as application publishing life cycle
 • Proficient in React Native and GraphQL or proven ability to learn on the job
 • Strong UX/UI design skill and experience in making apps work intuitively and with pixel perfect interfaces
 • Experience in offline storage, threading, caching, and performance tuning 
 • Experience in development tools e.g. XCode, Android Studio and ability to coach others
 • Experience in design patterns, unit testing, and test-driven development approach
 • Exposure to Agile practice, continuous integration/delivery, and collaboration tools such as GitHub, Jenkins

Responsibilities

 • Research design practice, perform feasibility studies, and do quick prototyping
 • Build reusable and highly efficient design components in Sketch
 • Translate requirements into high quality design under challenged time constraint with overall consistency as a single piece of work in mind
 • Continuously improve
  • the visual design output to maximize business key metrics
  • the design workflow to maximize maintainability and productivity

Qualifications:

 • 2+ years UI Designer experience, or
  • excellent academic result or previous job performance
 • Heavy users of social media web and mobile app e.g. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.
 • Perfectionist, self-motivated, detail-oriented, proactive in problem solving, and always self-improve 
 • Strong design background with excellent critical thinking skills
 • Solid understanding coloring, grid systems, composition, and typography
 • Fluent in design thinking process with an ability to clearly communicate effectively across the team
 • Proficient in design tools such as Sketch, Adobe XD
 • Exposure to Agile practice and collaboration tools such as JIRA

Responsibilities

 • Translate business requirements, business meetings and casual conversation into technical requirements
 • Proactively clarify requirements through researching, brainstorming, or casual talk with team members
 • Resolve conflicts and ambiguities by considering commercial implications, industry standards, legislation, impact, and technical implementation
 • Establish and maintain positive professional relationships through accurate, timely, and clear communication among team members
 • Self-organizing within a clear framework of accountability
 • Understand and become effective quickly in unfamiliar domains
 • Continuously improve working process to maximize productivity

Qualifications:

 • Bachelor degree in computer engineering with minimum GPAX of 3.25
 • Strong technical background with excellent critical thinking skills
 • Strong interpersonal skills with an ability to clearly communicate effectively across the organization
 • Heavy users of social media applications e.g. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.
 • Self-motivated, detail-oriented, proactive, and always self-improve
 • Exposure to Agile practice, continuous integration/delivery, and collaboration tools such as JIRA
 • Fluent in using online collaboration tools e.g. Google Sheet, Google Slide, etc.

Responsibilities

 • Research technical solutions, perform feasibility studies, and do quick prototyping
 • Build reusable React components together with unit tests
 • Optimize code for maximum performance across various devices
 • Translate designs and wireframes into high quality code under challenged time constraint with ease of maintenance in mind 
 • Continuously improve coding practice to maximize testability, readability and maintainability

Qualifications:

 • 2+ years React/Redux experience, or
  • excellent academic result or previous job performance
 • Bachelor degree in computer engineering or computer science
 • Technology focused, self-motivated, detail-oriented, proactive in problem solving, and self-improvement
 • Positive attitude and ability to work with both non-technical and technical team members
 • Solid understanding in HTML5, CSS/SCSS, ES6/7/Next
 • Proficient in React and commonly used React libraries such as Hooks, Redux, Recompose, Next.js, Apollo, or proven ability to learn on the job
 • Experience in common development tools such as Webpack, NPM/Yarn, or proven ability to learn on the job
 • Experience in testing tools such as Jest, Enzyme, Lolex, Headless-Chrome or proven ability to learn on the job
 • Experience in design patterns, unit testing, and test-driven development approach
 • Exposure to Agile practice, continuous integration/delivery, and collaboration tools such as GitHub, Jenkins

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Position
Date Posted
AVP Finance
18 Feb 2022
Accounting Manager
18 Feb 2022
Senior Accounting
18 Feb 2022
Accounting
18 Feb 2022
Funding
18 Feb 2022
Investor Relations
18 Feb 2022
Joint Venture
18 Feb 2022
Internal Audit
18 Feb 2022
Project Manager
18 Feb 2022
Site Engineer
18 Feb 2022
Safety
18 Feb 2022
Customer Service
18 Feb 2022
Purchasing
18 Feb 2022
Quality Control
18 Feb 2022
Homecare
18 Feb 2022
Human Resources Manager
18 Feb 2022
Human Resources
18 Feb 2022
Senior Project Architect
18 Feb 2022
Asset Management
18 Feb 2022
Project Marketing
18 Feb 2022
Content Marketing
18 Feb 2022
Digital Marketing
18 Feb 2022
Sales & Marketing Executive
18 Feb 2022
Direct Sales & Marketing Executive
18 Feb 2022
Admin Support Sales
18 Feb 2022
HeadChef
18 Feb 2022
Customer Service
18 Feb 2022
Barista / Bartender
18 Feb 2022

ติดต่อสมัครงาน


  Origin Careers

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตำแหน่งงานว่าง
  โทร. 092-437-6633

  ที่อยู่

  ชั้น 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

  โทรศัพท์

  092-437-6633

  วันเวลาทำการ

  จันทร์ – ศุกร์ : 9.00 – 18.00 น.