Origin Careers
ร่วมงานกับออริจิ้น
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กำลังมองหาสมาชิกใหม่ เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา ท่านใดอยากเติบโตไปพร้อมกันกับเรา หากสนใจ สามารถส่ง Resume มาได้ที่ Recruit@origin.co.th

Origin office Tour

วันนี้เราจะพาทัวร์ Origin Head Office นะคะ..  ไปติดตามชมกันได้เล้ย!!..ว่าออฟฟิศของเราน่าทำงานขนาดไหน!!! 

Play Video

สวัสดิการของบริษัท

ซิมโทรศัพท์

ทุนการศึกษาปริญญาโท

ค่าทันตกรรม

ชุดยูนิฟอร์ม

ประกันภัยกลุ่มและประกันสุขภาพ

Company Trip

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เลี้ยงสังสรรค์ประจำไตรมาส

ส่วนลดพนักงานสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์กับบริษัท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• รับผิดชอบเรื่องการออกแบบภายใน ของโครงการที่รับผิดชอบ
• ประสานงานกับผู้ออกแบบตกแต่งภายใน ผู้รับเหมา และ Suppliers
• ให้คำแนะนำ และสนับสนุนข้อมูลกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:

• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ ความชำนาญด้านการอ่านแบบ ออกแบบ และจัดทำ Presentation
• แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความสามารถในการประสานงาน
• สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี เช่น Sketch-up, AutoCad, Bim, Photoshop, Illustrator

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• วางแผนและดำเนินการพัฒนาศักยภาพของพนักงานตาม Training Year Plan
• ดำเนินการร่วมกับฝ่ายไอทีในการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
• วางแผนและดำเนินการโครงการ Knowledge Management & Knowledge Sharing
• วางแผนและดำเนินการโครงการ Successor and Talent management

คุณสมบัติ:

• มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถหาเครื่องมือมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
• มีความรับผิดชอบ
• คิดบวก ชอบความท้าทาย
• มีประสบการณ์ในด้าน HRD อย่างน้อย 5 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• วิเคราะห์ที่ดินเพื่อพัฒนาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจ
• ศึกษาศักยภาพของที่ดิน, วิเคราะห์ทำเลที่ตั้งในแง่ของผังเมือง กฏหมายการก่อสร้างอาคารเบื้องต้นเพื่อสรุปความเป็นไปได้ในการซื้อที่ดิน
• วิเคราะห์คู่แข่ง ตลาด และรูปแบบของโครงการ
• Support ข้อมูลต่างๆให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานจนโครงการดำเนินการพัฒนา
• ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ
• อายุ 23 ปี ขึ้นไป
• ประสบการณ์การทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ 1-5 ปี
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
• มีทักษะการนำเสนอ และการเจรจาต่อรอง
• มีความเป็นผู้นำ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• ผลักดันยอดขายและยอดโอน ของโครงการที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
• รับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับงานขายและโอนให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
• วิเคราะห์ข้อมูล สภาพการแข่งขันในตลาดที่ตนเองได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนของลูกค้า และคู่แข่งขัน
• ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขาย ยอดโอน
• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าใน portfolio ที่ตนเองดูแล

หน้าที่หลัก:
1. ต้อนรับลูกค้า ให้เป็นไปตาม Sales process / ปิดการขาย/ จัดเตรียมเอกสารจองและสัญญาต่างๆ ของลูกค้า / ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนลูกค้าได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย
2. ตรวจสอบสัญญาลูกค้า / สรุปรายการของแถมและรายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
3. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า จัดเก็บข้อมูลลูกค้า (questionnaire) และบริหารพอร์ทลูกค้าที่ได้รับผิดชอบ
4. สำรวจและวิเคราะห์คู่แข่งหลัก และคู่แข่งรอง ของโครงการที่รับผิดชอบ
5. ดูแลโครงการให้มีความพร้อมในการรับรองลูกค้า สำนักงานขาย และห้องตัวอย่าง
6. รายงานยอดประจำโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
7. สร้างยอดขาย ยอดโอนอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตาม KPI ที่ตนเองได้รับ
8. ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ:

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขาย บริการ และหากมีประสบการณ์งานขายด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• มีวันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• ผลักดันยอดขายและยอดโอน ของโครงการที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
• รับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับงานขายและโอนให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
• วิเคราะห์ข้อมูล สภาพการแข่งขันในตลาดที่ตนเองได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนของลูกค้า และคู่แข่งขัน
• ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขาย ยอดโอน
• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าใน portfolio ที่ตนเองดูแล

หน้าที่หลัก:
1. ต้อนรับลูกค้า ให้เป็นไปตาม Sales process / ปิดการขาย/ จัดเตรียมเอกสารจองและสัญญาต่างๆ ของลูกค้า / ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนลูกค้าได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย
2. ตรวจสอบสัญญาลูกค้า / สรุปรายการของแถมและรายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
3. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า จัดเก็บข้อมูลลูกค้า (questionnaire) และบริหารพอร์ทลูกค้าที่ได้รับผิดชอบ
4. สำรวจและวิเคราะห์คู่แข่งหลัก และคู่แข่งรอง ของโครงการที่รับผิดชอบ
5. ดูแลโครงการให้มีความพร้อมในการรับรองลูกค้า สำนักงานขาย และห้องตัวอย่าง
6. รายงานยอดประจำโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
7. สร้างยอดขาย ยอดโอนอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตาม KPI ที่ตนเองได้รับ
8. ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ:

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขาย บริการ และหากมีประสบการณ์งานขายด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• มีวันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• รับผิดชอบเรื่องการออกแบบภายใน ของโครงการที่รับผิดชอบ
• ประสานงานกับผู้ออกแบบตกแต่งภายใน ผู้รับเหมา และ Suppliers
• ให้คำแนะนำ และสนับสนุนข้อมูลกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:

• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ ความชำนาญด้านการอ่านแบบ ออกแบบ และจัดทำ Presentation
• แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความสามารถในการประสานงาน
• สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี เช่น Sketch-up, AutoCad, Bim, Photoshop, Illustrator

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• วางแผนและดำเนินการพัฒนาศักยภาพของพนักงานตาม Training Year Plan
• ดำเนินการร่วมกับฝ่ายไอทีในการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
• วางแผนและดำเนินการโครงการ Knowledge Management & Knowledge Sharing
• วางแผนและดำเนินการโครงการ Successor and Talent management

คุณสมบัติ:

• มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถหาเครื่องมือมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
• มีความรับผิดชอบ
• คิดบวก ชอบความท้าทาย
• มีประสบการณ์ในด้าน HRD อย่างน้อย 5 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• วิเคราะห์ที่ดินเพื่อพัฒนาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจ
• ศึกษาศักยภาพของที่ดิน, วิเคราะห์ทำเลที่ตั้งในแง่ของผังเมือง กฏหมายการก่อสร้างอาคารเบื้องต้นเพื่อสรุปความเป็นไปได้ในการซื้อที่ดิน
• วิเคราะห์คู่แข่ง ตลาด และรูปแบบของโครงการ
• Support ข้อมูลต่างๆให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานจนโครงการดำเนินการพัฒนา
• ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ
• อายุ 23 ปี ขึ้นไป
• ประสบการณ์การทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ 1-5 ปี
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
• มีทักษะการนำเสนอ และการเจรจาต่อรอง
• มีความเป็นผู้นำ

เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• ผลักดันยอดขายและยอดโอน ของโครงการที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
• รับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับงานขายและโอนให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
• วิเคราะห์ข้อมูล สภาพการแข่งขันในตลาดที่ตนเองได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนของลูกค้า และคู่แข่งขัน
• ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขาย ยอดโอน
• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าใน portfolio ที่ตนเองดูแล

*สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้*

หน้าที่หลัก:

1. ต้อนรับลูกค้า ให้เป็นไปตาม Sales process / ปิดการขาย/ จัดเตรียมเอกสารจองและสัญญาต่างๆ ของลูกค้า / ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนลูกค้าได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย
2. ตรวจสอบสัญญาลูกค้า / สรุปรายการของแถมและรายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
3. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า จัดเก็บข้อมูลลูกค้า (questionnaire) และบริหารพอร์ทลูกค้าที่ได้รับผิดชอบ
4. สำรวจและวิเคราะห์คู่แข่งหลัก และคู่แข่งรอง ของโครงการที่รับผิดชอบ
5. ดูแลโครงการให้มีความพร้อมในการรับรองลูกค้า สำนักงานขาย และห้องตัวอย่าง
6. รายงานยอดประจำโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
7. สร้างยอดขาย ยอดโอนอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตาม KPI ที่ตนเองได้รับ
8. ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ:
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
• เพศชาย-หญิง, อายุ 23-35 ปี
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขาย บริการ และหากมีประสบการณ์งานขายด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีวันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน)
• หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในระดับที่สามารถสื่อสารได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• จัดทำบัญชี และทำเอกสารบัญชี สามารถปิดงบการเงินได้
• จัดทำ และตรวจสอบรายงานนำส่งภาษี (ภงด. 3, 53)
• ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
• ตรวจสอบการบริหารสัญญาที่เกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุด
• ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อเข้าตรวจสอบบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด
• สนันสนุนข้อมูลที่ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการนิติบุคคล ต้องการ
• ตรวจสอบรายงานข้อมูลเจ้าหนี้ ลูกหนี้คงเหลือ
• ตรวจสอบการจัดทำรายงานกระทบยอด เงินฝากธนาคาร

คุณสมบัติ:

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาการการเงิน ,การบัญชี
• เพศชาย-หญิง, อายุ 30-35 ปี
• ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ : ถ้าเคยผ่านงานด้าน การบริหารเงินบัญชี จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• วางแผนกลยุทธ์ และจัดกิจกรรมทางการตลาดระดับโครงการ ไม่ว่าจะเป็นสื่อที่ใช้ งบประมาณ พร้อมทั้งวิเคราะห์ ตรวจสอบ และสรุปแผนการต่างๆ ให้สามารถต่อยอดทางความคิด และสามารถพัฒนาปรับใช้ได้ต่อๆไป (PDCA)
• สำรวจตลาดและวิเคราะห์ สภาพการแข่งขันของตลาดในพื้นที่ที่ดูแล และสามารถสรุปข้อมูลให้ผู้บังคัฐบัญชาทราบได้
• วิเคราะห์ข้อมูลการขาย การตลาด และลูกค้า เข้าใจใน Customer Profile / Customer Insight ของโครงการตัวเองได้ อย่างชัดเจน
• เป็นผู้ใช้แบรนด์ และ Corporate Identity ของบริษัทได้อย่างถูกต้อง
• ส่งเสริมทีมงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทีมงานให้ก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
• ร่วมกับทีม BD ในการพัฒนาที่ดิน ให้ออกเป็น product ได้

คุณสมบัติ:

• เพศ ชายหรือหญิง
• อายุไม่เกิน 38 ปี
• วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์, การโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี ด้านการตลาดในบริษัทอสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็น:

• สามารถทำงานในสภาวะกดดัน และเร่งด่วนได้
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• กระตือรือร้น
• มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ
• มีความรับผิดชอบสูง
• สามารถขับรถได้
• มีรถส่วนตัวจะพิจารณาพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• วางแผนกลยุทธ์ และจัดกิจกรรมทางการตลาดระดับโครงการ ไม่ว่าจะเป็นสื่อที่ใช้ งบประมาณ พร้อมทั้งวิเคราะห์ ตรวจสอบ และสรุปแผนการต่างๆ ให้สามารถต่อยอดทางความคิด และสามารถพัฒนาปรับใช้ได้ต่อๆไป (PDCA)
• สำรวจตลาดและวิเคราะห์ สภาพการแข่งขันของตลาดในพื้นที่ที่ดูแล และสามารถสรุปข้อมูลให้ผู้บังคัฐบัญชาทราบได้
• วิเคราะห์ข้อมูลการขาย การตลาด และลูกค้า เข้าใจใน Customer Profile / Customer Insight ของโครงการตัวเองได้ อย่างชัดเจน
• เป็นผู้ใช้แบรนด์ และ Corporate Identity ของบริษัทได้อย่างถูกต้อง
• ส่งเสริมทีมงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทีมงานให้ก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
• ร่วมกับทีม BD ในการพัฒนาที่ดิน ให้ออกเป็น product ได้

คุณสมบัติ:

• เพศ ชายหรือหญิง
• อายุไม่เกิน 38 ปี
• วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์, การโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี ด้านการตลาดต่างชาติในบริษัทอสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็น:

• สามารถทำงานในสภาวะกดดัน และเร่งด่วนได้
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• กระตือรือร้น
• มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ
• มีความรับผิดชอบสูง
• สามารถขับรถได้
• และมีรถส่วนตัวจะพิจารณาพิเศษ
• มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• ผลักดันยอดขายและยอดโอน ของโครงการที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
• รับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับงานขายและโอนให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
• วิเคราะห์ข้อมูล สภาพการแข่งขันในตลาดที่ตนเองได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนของลูกค้า และคู่แข่งขัน
• ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขาย ยอดโอน
• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าใน portfolio ที่ตนเองดูแล

หน้าที่หลัก:
1. ต้อนรับลูกค้า ให้เป็นไปตาม Sales process / ปิดการขาย/ จัดเตรียมเอกสารจองและสัญญาต่างๆ ของลูกค้า / ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนลูกค้าได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย
2. ตรวจสอบสัญญาลูกค้า / สรุปรายการของแถมและรายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
3. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า จัดเก็บข้อมูลลูกค้า (questionnaire) และบริหารพอร์ทลูกค้าที่ได้รับผิดชอบ
4. สำรวจและวิเคราะห์คู่แข่งหลัก และคู่แข่งรอง ของโครงการที่รับผิดชอบ
5. ดูแลโครงการให้มีความพร้อมในการรับรองลูกค้า สำนักงานขาย และห้องตัวอย่าง
6. รายงานยอดประจำโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
7. สร้างยอดขาย ยอดโอนอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตาม KPI ที่ตนเองได้รับ
8. ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ:

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
• เพศชาย-หญิง, อายุ 23-35 ปี
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขาย บริการ และหากมีประสบการณ์งานขายด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีวันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน)
• หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในระดับที่สามารถสื่อสารได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• รับผิดชอบงานด้านการตรวจแบบ มีความเข้าใจแบบและและสามารถ combine อ่านแบบงานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน โครงสร้าง งานระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันได้ และมีประสบการณ์ความรู้เรื่อง detail การก่อสร้างเบื้องต้น
• เขียนแบบได้ กรณีที่ต้องการนำเสนอแนวทางแก้ไขงาน และทำแบบมาตรฐาน
• ตรวจคุณภาพการก่อสร้างที่ไซต์งาน และทำรายงานผลการตรวจงานและข้อเสนอแนะได้
• ศึกษาเรื่องวัสดุก่อสร้าง เทคนิคการทำงานก่อสร้าง และนวัตกรรมเกี่ยวกับงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติ:

• มีประสบการณ์ในการเขียนแบบและอ่านแบบก่อสร้าง หากประสบการณ์ในส่วน Developer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานด้วยตัวเองและทำงานเป็นทีมได้
• วุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
• ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปีขึ้นไป
• ใช้ AutoCAD ได้ดี หากใช้ Sketch Up หรือ BIM ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ใช้ Microsoft Office ได้แก่ word, excel, power point ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• วางแผนจัดทำข้อมูลเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
• ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลและแนวทางในการออกแบบงาน
• ควบคุมงานภูมิสถาปัตย์, ตรวจสอบและให้คำแนะนำกับผู้รับเหมางานภูมิสถาปัตย์
• ติดตามการออกแบบงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์
• ให้คำแนะนำ และสนับสนุนข้อมูลด้านภูมิสถาปัตยกรรมกับฝ่ายต่างๆ
• ตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิสถาปัตย์เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์

คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภูมิสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• หากมีประสบการณ์ทำงานด้านภูมิสถาปนิกในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
• ชอบการเรียนรู้ ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ เช่น AUTOCAD, 3DS
• สามารถเดินทางไปตรวจสอบงานภูมิสถาปัตย์ที่โครงการจริงได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• ให้คำแนะนำ ควบคุมดูแล และติดตามผลดำเนินงานของโครงการ ให้เป็นไปตามงานที่กำหนดขึ้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบร่วมกัน

ลักษณะงาน:

• วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ
• ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในใต้โครงการ
• บริหารคุณภาพงานก่อสร้างและสภาพแวดล้อมโครงการ เพื่อพร้อมส่งต่องานดูแลส่วนกลางและซ่อมห้องชุด
• กำกับการใช้งบประมาณดำเนินการในภาพรวม เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับซัพพลายเออร์หลักต่างๆ เป็นต้น

คุณสมบัติ:

• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขา โยธา ก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
• มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
• มีทักษะในการบริหารทีมงาน แผนงาน และการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
• สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ ที่เกี่ยวข้องในงาน และ MS. Office ได้เป็นอย่างดี​

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบก่อสร้างและข้อกำหนดวัสดุเพื่อการประมาณราคางานโยธา
• กำหนดแบบฟอร์มของตารางรายการประมาณราคา
• จัดทำรายการประมาณราคาแนะนำงานก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดวัสดุ
• ตรวจสอบการจัดทำรายการประมาณราคาแนะนำงานก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดวัสดุ
• สรุปผลการจัดทำรายการประมาณราคาแนะนำงานก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดวัสดุ
• สำรวจปริมาณงานก่อสร้างและจัดทำรายงานผลการสำรวจปริมาณงานก่อสร้าง

คุณสมบัติ:

• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา เท่านั้น
• เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ​

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• พรีเซ้นการขายโครงการให้เอเจ้นท์ที่สนใจมาขายได้ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการขายกับเอเจ้นท์
• เป็นตัวกลางประสานงานกับเอเจ้นท์ในการตามเอกสาร และติดตามงานให้หน่วยงานภายใน รวมถึงอธิบายการทำงานให้เอเจ้นท์ได้ ดูแลในเรื่องการตามเอกสาร ใบแจ้งหนี้ และการจ่ายเงินให้เอเจ้นท์ตรงตามเวลา
• ทำรีพอร์ทการขายของเอเจ้นท์ที่ได้รับมอบหมายได้ และคอยติดตามข่าวสาร แจ้งข่าวให้เอเจ้นท์ทราบเป็นระยะเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว
• ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการขาย Survey โครงการคู่แข่ง และให้ข้อมูลอัพเดทกับเอเจ้นท์และโครงการที่เราดูแล
• ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

• เพศ หญิง
• อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
• ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย …มีหรือไม่มีก็ได้

คุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็น:

• ทักษะด้านการสื่อสาร ได้ทั้งไทย จีน (และอังกฤษ)
• มีความสามารถในการประสานงาน ละเอียดรอบคอบ
• มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
• เดินทางไปต่างประเทศได้
• ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• บริหารจัดการตารางนัดหมาย / การประชุม
• ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
• จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
• จัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
• อัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรให้ผู้บริหารทราบ
• ติดตามงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
• ปฎิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:

• เพศหญิง อายุ 26 – 32 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาเลขานุการ , สาขาศิลปศาสตร์ , สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานเป็นเลขานุการกรรมการผู้จัดการ 3 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์การจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ (DC)
• มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการสืบค้นข้อมูลเป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
• มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ
• สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

• ผลักดันยอดขายและยอดโอน ของโครงการที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
• รับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับงานขายและโอนให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
• วิเคราะห์ข้อมูล สภาพการแข่งขันในตลาดที่ตนเองได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนของลูกค้า และคู่แข่งขัน
• ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขาย ยอดโอน
• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าใน portfolio ที่ตนเองดูแล

หน้าที่หลัก:
1. ต้อนรับลูกค้า ให้เป็นไปตาม Sales process / ปิดการขาย/ จัดเตรียมเอกสารจองและสัญญาต่างๆ ของลูกค้า / ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนลูกค้าได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย
2. ตรวจสอบสัญญาลูกค้า / สรุปรายการของแถมและรายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
3. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า จัดเก็บข้อมูลลูกค้า (questionnaire) และบริหารพอร์ทลูกค้าที่ได้รับผิดชอบ
4. สำรวจและวิเคราะห์คู่แข่งหลัก และคู่แข่งรอง ของโครงการที่รับผิดชอบ
5. ดูแลโครงการให้มีความพร้อมในการรับรองลูกค้า สำนักงานขาย และห้องตัวอย่าง
6. รายงานยอดประจำโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
7. สร้างยอดขาย ยอดโอนอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตาม KPI ที่ตนเองได้รับ
8. ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ:

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขาย บริการ และหากมีประสบการณ์งานขายด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• มีวันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน)

ร่วมงานกับบริษัทในเครือ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Responsibilities

 •  Research technical solutions, perform feasibility studies, and do quick prototyping 
 • Build reusable, testable, and efficient NodeJS code together with unit tests
 • Optimize code for the lowest latency, the highest availability, the highest performance and the best security
 •  Translate technical requirements into high quality code under challenged time constraint with ease of maintenance in mind
 •  Continuously improve coding practice to maximize testability, readability and maintainability

Qualifications:

 • 2+ years NodeJS experience, or ○ excellent academic result or previous job performance
 • Bachelor degree in computer engineering or computer science
 •  Technology focused, self-motivated, detail-oriented, proactive in problem solving, and self-improvement
 • Positive attitude and ability to work with both non-technical and technical team members
 • Solid understanding in algorithms, data structures, and asynchronous programming 
 • Proficient in NodeJS and commonly used NodeJS libraries such as Express, Apollo Server, Moment, Sharp, Winston, or proven ability to learn on the job 
 • Proficient in popular data stores such as MariaDB, MongoDB, Redis, ElasticSearch, or proven ability to learn on the job 
 • Experience in common development tools such as Babel, NPM/Yarn, or proven ability to learn on the job
 • Experience in testing tools such as Mocha, Chai, Sinon or proven ability to learn on the job 
 • Experience in design patterns, unit testing, and test-driven development approach 
 • Exposure to Agile practice, continuous integration/delivery, and collaboration tools such as GitHub, Jenkins

Responsibilities

 • Research technical solutions, perform feasibility studies, and do quick prototyping
 • Responsible for both iOS and Android development, coaching/reviewing each other’s code, sharing knowledge, and raise the bar of the entire team
 • Recruit and lead mobile development team, run sprint planning, and mentor/develop team members
 • Balance between native iOS/Android code and shared React Native code to maximize maintainability while not degrading performance and user experience
 • Build reusable iOS/Android components together with unit tests
 • Optimize code for maximum performance across various devices
 • Translate designs and wireframes into high quality code under challenged time constraint with ease of maintenance in mind
 • Continuously improve coding practice to maximize testability, readability and maintainability
 • Monitor live apps and continuously improve both the performance and experience level

Qualifications:

 • 5+ years iOS/Android mobile development experience
 • 2+ years managing and developing people, and leading sized teams of engineers
 • Proven leadership and strong interpersonal skills with an ability to clearly communicate technical details effectively across the organization
 • Bachelor degree in computer engineering or computer science
 • High performance and standards as demonstrated by academic or previous job experience 
 • Technology focused, self-motivated, detail-oriented, proactive in problem solving, and self-improvement
 • Deep understanding in Objective-C/Swift, Java/Koltin as well as application publishing life cycle
 • Proficient in React Native and GraphQL or proven ability to learn on the job
 • Strong UX/UI design skill and experience in making apps work intuitively and with pixel perfect interfaces
 • Experience in offline storage, threading, caching, and performance tuning 
 • Experience in development tools e.g. XCode, Android Studio and ability to coach others
 • Experience in design patterns, unit testing, and test-driven development approach
 • Exposure to Agile practice, continuous integration/delivery, and collaboration tools such as GitHub, Jenkins

Responsibilities

 • Research design practice, perform feasibility studies, and do quick prototyping
 • Build reusable and highly efficient design components in Sketch
 • Translate requirements into high quality design under challenged time constraint with overall consistency as a single piece of work in mind
 • Continuously improve
  • the visual design output to maximize business key metrics
  • the design workflow to maximize maintainability and productivity

Qualifications:

 • 2+ years UI Designer experience, or
  • excellent academic result or previous job performance
 • Heavy users of social media web and mobile app e.g. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.
 • Perfectionist, self-motivated, detail-oriented, proactive in problem solving, and always self-improve 
 • Strong design background with excellent critical thinking skills
 • Solid understanding coloring, grid systems, composition, and typography
 • Fluent in design thinking process with an ability to clearly communicate effectively across the team
 • Proficient in design tools such as Sketch, Adobe XD
 • Exposure to Agile practice and collaboration tools such as JIRA

Responsibilities

 • Translate business requirements, business meetings and casual conversation into technical requirements
 • Proactively clarify requirements through researching, brainstorming, or casual talk with team members
 • Resolve conflicts and ambiguities by considering commercial implications, industry standards, legislation, impact, and technical implementation
 • Establish and maintain positive professional relationships through accurate, timely, and clear communication among team members
 • Self-organizing within a clear framework of accountability
 • Understand and become effective quickly in unfamiliar domains
 • Continuously improve working process to maximize productivity

Qualifications:

 • Bachelor degree in computer engineering with minimum GPAX of 3.25
 • Strong technical background with excellent critical thinking skills
 • Strong interpersonal skills with an ability to clearly communicate effectively across the organization
 • Heavy users of social media applications e.g. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.
 • Self-motivated, detail-oriented, proactive, and always self-improve
 • Exposure to Agile practice, continuous integration/delivery, and collaboration tools such as JIRA
 • Fluent in using online collaboration tools e.g. Google Sheet, Google Slide, etc.

Responsibilities

 • Research technical solutions, perform feasibility studies, and do quick prototyping
 • Build reusable React components together with unit tests
 • Optimize code for maximum performance across various devices
 • Translate designs and wireframes into high quality code under challenged time constraint with ease of maintenance in mind 
 • Continuously improve coding practice to maximize testability, readability and maintainability

Qualifications:

 • 2+ years React/Redux experience, or
  • excellent academic result or previous job performance
 • Bachelor degree in computer engineering or computer science
 • Technology focused, self-motivated, detail-oriented, proactive in problem solving, and self-improvement
 • Positive attitude and ability to work with both non-technical and technical team members
 • Solid understanding in HTML5, CSS/SCSS, ES6/7/Next
 • Proficient in React and commonly used React libraries such as Hooks, Redux, Recompose, Next.js, Apollo, or proven ability to learn on the job
 • Experience in common development tools such as Webpack, NPM/Yarn, or proven ability to learn on the job
 • Experience in testing tools such as Jest, Enzyme, Lolex, Headless-Chrome or proven ability to learn on the job
 • Experience in design patterns, unit testing, and test-driven development approach
 • Exposure to Agile practice, continuous integration/delivery, and collaboration tools such as GitHub, Jenkins

Origin Careers

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตำแหน่งงานว่าง
โทร. 092-437-6633

ที่อยู่

ชั้น 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์

092-437-6633

วันเวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ : 9.00 – 18.00 น.