BELGRAVIA Exclusive Pool Villa Bangna - Rama 9

เปิดตัว Referral program สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ครั้งแรก

กับ Private Luxury Residence พร้อม Private Pool Villa

ทุกหลัง เริ่ม 25-40 ล้าน*

เพียงแนะนำ ก็ได้รับ Exclusive Rewards ทุกหลัง มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท*

เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนด*

ระยะเวลาเเคมเปญเริ่ม 1 ตุลาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 นี้เท่านั้น

  • ผู้แนะนำจะต้องลงทะเบียนชื่อผู้ถูกแนะนำ ผ่านทางเว็บไซต์ ก่อนผู้ถูกแนะนำเข้าเยี่ยมชมโครงการ
  • ค่าแนะนำจะได้หลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์บ้านภายในเดือนธันวาคม 2564 เท่านั้น
  • โดยผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำหลังหักภาษี เงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภายใน 45 วัน หลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์บ้าน
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกค่าแนะนำทุกกรณีหากตรวจพบว่าผู้แนะนำมีการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ทุกชนิด อาทิ Facebook IG Twitter เป็นต้น
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

BELGRAVIA EXCLUSIVE POOL VILLA BANGNA - RAMA 9

ลงทะเบียน Referral program

    ผู้แนะนำ
    ผู้ถูกแนะนำ