Britania Friends Get Friends

แนะนำเพื่อนซื้อบ้าน และทาวน์โฮม ในเครือบริทาเนียที่ร่วมรายการ

รับค่าแนะนำสูงสุด 60,000 บาท*

ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ

ข้อมูลผู้แนะนำ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย Britania Friends Get Friends
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้แนะนำให้ผู้ถูกแนะนำจองซื้อ ทำสัญญาจะซื้อจะขาย และจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว หรือบ้านแฝดของโครงการบริษัท บริทาเนีย จำกัด หรือบริษัทในเครือ ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ผู้ถูกแนะนำจะต้องระบุชื่อผู้แนะนำ ณ วันจองซื้อทันที โดยบริษัทฯ จะไม่ขอรับการแนะนำย้อนหลังในกรณีใดๆทั้งสิ้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับเงินแนะนำ เฉพาะการซื้อทาวน์โฮม บ้านแฝด หรือบ้านเดี่ยวกับทางบริษัท บริทาเนีย จำกัด หรือบริษัทในเครือ ภายในประเทศไทยเท่านั้น
  • ผู้แนะนำจะได้รับเงิน ภายใน 60 วัน หลังจากผ่านเงื่อนไขตามข้อกำหนด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้แนะนำ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าตอบแทนเฉพาะการจองซื้อ ทำสัญญาจะซื้อจะขาย และจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว หรือบ้านแฝดของโครง
   การบริษัท บริทาเนีย จำกัด หรือบริษัทในเครือ โดยตรงเท่านั้น
  • ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่สามารถนำมาแลกคืน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นของอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปให้บุคคลอื่นได้
  • พนักงานบริษัท บริทาเนีย จำกัด และบริษัทในเครือทุกท่าน ไม่สามารถเข้าร่วมในแคมเปญนี้ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า