OFC Wonderful Trip with Origin Family พาลูกบ้านตะลุยญี่ปุ่น ยิ่งแนะนำมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

OFC Wonderful Trip with Origin Family

พาลูกบ้านตะลุยญี่ปุ่น ยิ่งแนะนำมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

 

เงื่อนไขและรายละเอียดของรายการส่งเสริมการขาย OFC Wonderful Trip with Origin Family มีดังนี้

ผู้แนะนำเข้าร่วม OFC Friends Get Friends

เมื่อผู้แนะนำมีการซื้อเพิ่มหรือแนะนำให้ผู้ถูกแนะนำซื้อโครงการคอนโดของบริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือ (“ออริจิ้น”) ผู้แนะนำจะได้รับเงินคืนโอนเข้าบัญชี โดยทุกๆ 1 ล้านบาทของยอดซื้อขายสุทธิของผู้ถูกแนะนำ จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขของ OFC Friend gets Friends)

ผู้แนะนำ ลุ้นรับ แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง

มูลค่ารวมของการแนะนำและซื้อซ้ำสูงสุด 15 อันดับ รับแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 รางวัลๆละ 100,000 บาท มูลค่าของรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเบื้องต้น

 

รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับสมาชิก OFC ที่มีการซื้อเพิ่มหรือแนะนำให้บุคคลอื่นจองซื้อและทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดของโครงการบริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้แนะนำ หมายถึงสมาชิก OFC ที่มีการแนะนำให้ผู้ถูกแนะนำ จองซื้อห้องชุดหรือบ้านเดี่ยวในโครงการของออริจิ้น

ผู้ถูกแนะนำ หมายถึง บุคคลอื่น หรือสมาชิก OFC ที่ได้รับการแนะนำจากผู้แนะนำให้ทำการจองซื้อห้องชุด หรือบ้านเดี่ยวในโครงการของออริจิ้น (โดยสมาชิก OFC สามารถแนะนำตนเองได้ในกรณีที่มีการซื้อเพิ่ม)

ระยะเวลาที่กำหนด: จะต้องเป็นยูนิตที่มีการจองซื้อ ทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ ตั้งแต่ 15 กันยายน – 15 ธันวาคม 2560 นี้เท่านั้น

โครงการที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย : ได้แก่ โครงการ KnightsBridge Skycity , Pause107 , Notting Hill Phahol Kaset , Notting Hill Charoenkrung , Notting Hill Tiwanon Kaerai , KnightsBridge Sky River Ocean , Pause115 , Pause103 ,The Cabana , KnightsBridge sriracha , Kensington Phahol Kaset

สิทธิประโยชน์ของผู้แนะนำ จะได้รับสิทธิ แพ็คเกจ ดังนี้

เฉพาะ 15 ท่าน ที่มีมูลค่ารวมของการแนะนำสูงสุด ของโครงการคอนโด ready to move ของออริจิ้นที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยจะต้องมีมูลค่าการแนะนำและจองซื้อซ้ำสะสมรวมที่ผ่านเงื่อนไขแล้ว เท่ากับหรือมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไปตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จะได้รับแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท

โดยมูลค่าห้องที่นำมาคิดมูลค่านั้น จะต้องมีการจองซื้อ ทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ ตั้งแต่ 15 กันยายน – 15 ธันวาคม 2560 นี้เท่านั้น

– ลูกค้า 1 ท่าน จะได้รับรางวัลสูงสุด เพียง 1 รางวัลเท่านั้น และผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล หรือตามที่กฎหมายกำหนด

หากกรณีผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลลำดับที่ 15 และ 16 มีมูลค่าการแนะนำรวมเท่ากัน บริษัทฯ จะยึดจากวันและเวลาการโอนกรรมสิทธิ์และวันจองซื้อในระบบตามลำดับ

วันและเวลากำหนดโอนกรรมสิทธิ์ที่สมบูรณ์และมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัล บริษัทฯจะนับจากวันรับเงินโอน ในระบบของ บริษัทฯ เท่านั้น

การตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ภายในเดือนมกราคม 2561 ผ่าน www.origin.co.th และทาง SMS

ผู้ได้รับรางวัลจะร่วมเดินทางพร้อมกันภายในเดือน มีนาคม 2561 เท่านั้น หากไม่สามารถเดินทางได้ในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และทางบริษัทฯไม่อนุญาตในการขอเพิ่มผู้ติดตามทุกกรณี

กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ถึง 15 รางวัล ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทัวร์ และขอเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดตามมูลค่าของรางวัล (และจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%)

พนักงานทุกท่านของออริจิ้น ไม่สามารถเข้าร่วมลุ้นรับของรางวัลนี้ได้

ผู้ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องลงทะเบียน register ผ่านทาง www.origin.co.th และโครงการที่จะนำมานับยอดรวม จะต้องเข้าร่วมอยู่ใน OFC Friend Gets Friends ด้วยเท่านั้น

ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ และ/หรือ ผู้ถูกแนะนำ หากได้มีการระบุไว้ในเอกสาร OFC Friend Gets Friends ในครั้งแรกที่ทำการจองซื้อแล้ว

ขอสงวนสิทธิ์จากการซื้อเพิ่มหรือแนะนำ เฉพาะการซื้อห้องชุด ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด หรือบ้านเดี่ยวกับทางบริษัทออริจิ้นฯ ภายในประเทศไทยเท่านั้น

สิทธิประโยชน์ที่ได้จากการแนะนำไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ หรือ แลก/คืน/เปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้

ออริจิ้น จะไม่รับผิดชอบต่อการบกพร่อง เสียหาย หรือสูญหายของรางวัลต่างๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆค่าบริการและภาษี อันเกิดจากการแลกรับของรางวัลต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดจากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับ ผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบบของบริษัท

ออริจิ้น ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทั้งหมด ในกรณีที่ได้พิจารณาและเห็นว่าการได้มาซึ่งสิทธิพิเศษไม่ถูกต้องหรือทุจริต และให้ถือว่าการพิจารณาของออริจิ้น เป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนและวิธีการร่วมกิจกรรมรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้เป็นไปตามของออริจิ้น กำหนดไว้เท่านั้น

ออริจิ้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน และวิธีการร่วมกิจกรรม ตลอดจนถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อม ให้ถือเอาการตัดสินใจของออริจิ้น เป็นที่สุด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.origin.co.th หรือ โทร 020-300-000

Share this post

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง