Menu

Friend Gets Friend

เงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์

ลูกค้าจะต้องแจ้งชื่อผู้แนะนำหรือแจ้งการซื้อเพิ่มของตนเอง พร้อมระบุเลขที่บัญชีธนาคาร ณ วันจองซื้อทันที (ชื่อบัญชีออมทรัพย์ธนาคารต้องตรงกับชื่อผู้แนะนำ) และผู้แนะนำหรือสมาชิก OFC จะได้รับสิทธิประโยชน์ ต่อเมื่อผู้ถูกแนะนำหรือสมาชิก OFC ได้ผ่านเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. กรณีโครงการใหม่

  ผู้ถูกแนะนำหรือสมาชิก OFC จะต้องเป็นผู้จองซื้อ ทำสัญญาจะซื้อจะขายและผ่อนดาวน์ ครบ 6 งวดแรก ของราคาซื้อขายสุทธิ

 2. กรณีโครงการพร้อมอยู่

  ผู้ถูกแนะนำหรือสมาชิก OFC จะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการกรอกเอกสาร OFC Friend gets Friends

 1. ลูกค้าแจ้งชื่อผู้แนะนำ/การซื้อเพิ่ม กับทางพนักงานขาย พร้อมเลขที่บัญชีธนาคารที่มีชื่อตรงกันกับผู้แนะนำหรือผู้ซื้อเพิ่มในวันจองซื้อ
 2. พนักงานขายให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มการแนะนำ OFC Friend gets Friends ในวันจองซื้อเพื่อเป็นหลักฐาน
 3. เอกสารที่ใช้มีดังนี้
  • แบบฟอร์มการแนะนำ OFC Friend gets Friends
  • สำเนาบัตรประชาชน ผู้ถูกแนะนำ และ ผู้แนะนำพร้อมลายเซ็น
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์ ผู้แนะนำ

ขั้นตอนการรับเงินคืน (cash back) ของผู้แนะนำ / ผู้ซื้อเพิ่ม

 1. เมื่อผู้ถูกแนะนำผ่านเงื่อนไขตามข้อกำหนด ระบบจะทำการดึงข้อมูลเพื่อนำมาคำนวนเงินคืนให้กับทางลูกค้าอัตโนมัติ
 2. เจ้าหน้าที่แจ้งการโอนเงินให้กับทางผู้แนะนำ
 3. ผู้แนะนำจะถูกหักค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ของมูลค่าเงินที่ได้รับคืน หรือตามที่กฎหมายกำหนด
 4. ผู้แนะนำหรือผู้ซื้อเพิ่มจะได้รับเงินคืน ภายใน 30 วัน หลังจากผ่านเงื่อนไขตามข้อกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
020 300 000

ofcsupport@origin.co.th